Polityka prywatności i polityka cookies

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu pieczarka.pl, zwanego dalej „Portalem”.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformowa

o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Przemysław Wrona prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wrona Produkcja Podłoża Sp. z o.o. 3-200 Pszczyna, ul. Polne Domy 52. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: biuropatoka@wrona.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody w celach marketingowych, związanych z przesyłaniem informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową. Zgodę można w każdym czasie odwołać;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

Administrator zbiera tylko dane niezbędne do realizacji niżej określonych celów. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja złożonych zamówień, marketing naszych produktów, uzasadniony interes Administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Portalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi złożenie i realizację Państwa zamówienia.

3. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne do realizacji naszych celów, tj.: firma przewozowa, firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

5. Przysługujące prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
  Mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Wasze dane osobowe, w przypadku gdy ma to miejsce, mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a nadto mają Państwo prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych osobowych albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Nadto mają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
  Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Waszych danych osobowych, które są nieprawidłowe, a nadto mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres email biuropatoka@wrona.pl
 3. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  Mają Państwo prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, , a następnie mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe do innego administratora danych osobowych. Mają Państwo prawo do żądania, aby Wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 4. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
  Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
 6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO).
  Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Was danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO prawo do sprzeciwu ust. 2 wobec przetwarzania;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
  Mają Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: biuropatoka@wrona.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Polne domy 52, 43-200 Pszczyna.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

 

Polityka Cookies

Przez używanie strony pieczarka.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.

Co to są pliki cookies, tzw. ciasteczka?

Pliki cookies tzw. ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczka pomagają, aby strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu.

Ciasteczka pomagają, aby lepiej dopasować treści dostępne na stronie do Państwa oczekiwań.

Ciasteczka pomagają do zbierania anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie jak używana jest strona i stanowią pomoc w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe.

Ciasteczka sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Ciasteczka stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka.

Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie Ciasteczek w ogóle lub wybranych Ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.